Diňe Google däl - Semalt hünärmeni beýleki gözleg motorlary üçin näme üçin optimizirlemelidigini ara alyp maslahatlaşýar

Elektron söwda bilen meşgullananyňyzda, SEO dünýäde müşderileri almagyň, şeýle hem gelýänleriň müşderilere öwrülmegini ýokarlandyrmagyň diregi bolup durýar. Şeýle-de bolsa, ýazgylaryň köpüsinde gözleg motory optimizasiýasy barada aýdanymyzda diňe Google hakda gürleşýäris. Köp adamlar SEO prosedura däl-de, düşünje we köp gözleg motorlaryna degişli bolup biljekdigini öwrenmeli. Kompaniýamyzyň tejribesi, Google-ny optimizasiýa etmek üçin gözleg motory hökmünde ýeke özi ulanmagyň gaty ýalňyşdygyny tassyklaýar. Köp web sahypasyndan gözleg motorlary diňe bir däl, diňe müşderileri onlaýn almagyň usulydyr. Google şu gözleg motorlarynyň biridir, iň ulusy aşakdakylara eýe.

Internet marketology hökmünde esasy aladanyňyz, interneti serişdäňiz hökmünde müşderileri dünýä derejesinde almak. SEO sanly marketing usuly bolup, onuň esasy açyşy köp sanly açar sözler we ölçeglerdir. Bu hadysa, Google-yň bu düşünjeleri ulanmagyň ýeke-täk usuly däldigini aňladýar. Analitiklerden, google iň uly gözleg motory we ulanylyşy barada giňişleýin maglumat berýänligi sebäpli, tapawutlanýar.

Semalt Digital Services” -iň uly müşderi üstünligi dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý sanly marketologlaryň gözleg motorlarynyň çäginden daşda pikirlenmelidigini düşündirýär.

Başga ýerler barmy?

Google, zatlaryňyzy sanap biljek ýeke-täk ýeriňiz däl. Alibaba ýaly uly kompaniýalar bu düşünjäni öwrendiler we ulandylar. Üstünlik bilen gurdular we öz ýerlerinde ajaýyp abraý gazandylar. Olaryň onlaýn onlaýn gatnaşygy bar. Muňa garamazdan, web sahypalarynda gözleg motorlaryndan gelip çykmaýan göni traffik bar. Diýmek, diňe Google-dan peýdalanmak, SEO tagallalaryňyza çäklendirme bolup biler. Mysal üçin, bir adam aýratyn bir zat gözlemek we Google-dan geçmek üçin göni Alibaba gidip biler. Bu düşünjäni ulanmak üçin ulanyp bilersiňiz:

Amazon we eBay.

Köp alyjylar eBay-da zatlar gözlemegi makul bilýärler. Bu traffik gözleg motorlarynda şöhlelenmeýär. Gowy onlaýn marketolog, edil Google ýaly öz ýerlerinde bu zatlary görkezer. SEOerli SEO usullary bu web sahypalarynda işleýär. Mysal üçin, önümiň ady, suraty we beýany açar sözleri öz içine alyp biler. “Amazon” -yň satýan zatlaryňyzdan goşmaça girdeji gazanýan komissiýa berip biljek şahamçalary programmasy bar.

Beýleki gözleg motorlary.

SEO bilen meşgullananyňyzda, beýleki bazarlara çykmak üçin ulanyp boljak başga ýerler bar. Mysal üçin, blogçylaryň köpüsi islendik onlaýn müşderini almak üçin Bing we Yahoo-dan peýdalanýarlar. Gözleg soraglary üçin hemme adamlar Google-a ýüz tutmaýarlar. Bloglaryň köpüsiniň dolandyryş panelinden beýleki gözleg motorlarynyň traffigi käbir gymmatly müşderileri getirip biler.

Netije

Düzgün bolşy ýaly, SEO mazmuny Google-y görkezýär. Köp adamlar diňe Google üçin web sahypalaryny optimizirlemegiň zerurlygy ýa-da ýokdugy bilen gyzyklanyp bilerler. Diňe Google, sahypaňyza peýdaly bolup biljek ýeke-täk gözleg motory däl. Köplenç Google iň uly gözleg motorydyr. Şeýle-de bolsa, sanly marketolog perspektiwasy diňe Google-dan has giňdir. Onlaýn marketing geçirilende gözleg motorlaryndan başga pikir edýär. Bu, SEO-nyň köp internet platformalaryny kesip bilýän düşünjedigini aňladýar.